Barion Pixel
Kövess minket

Adatvédelmi szabályzat

A 2018. április 08-tól érvényes adatkezelési tájékoztatónk elérhető erről a linkről: https://gerisoft.hu/files/Adatkezelesi-tajekoztato_GeriSoft.pdf

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Felhasználói Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak a Felhasználói Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása során illetve a Weblap bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Felhasználók részéről feltöltésre kerül.

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.

A Weblapra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 2. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 3. az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 4. iv. az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá a Felhasználók vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

A Weblapon történő regisztráció, vásárlás feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Jelszó

Fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén továbbá:

 • Számlázási cím, név

Háztól-Házig szolgáltatás igénybevétele esetén továbbá:

 • Szállítási név és cím
 • Bankszámlaszám
 • Futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet

A megrendeléseket a Társaság tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, úgy annak megadásával Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Társaság által történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja: Szolgáltatás teljesítése, a Weblap működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása.

A Felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai valamint viselkedési adatai annak érdekében szintén rögzítésre kerülnek, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Társaság azonosíthassa. Ezen adatokat a Társaság csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

A Weblap illetve külső szolgáltatói (Google Adwords Remarketing) a személyre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználók számítógépén adatcsomagot, más néven cookie-t vagy sütit helyeznek el és olvasnak vissza. Abban az esetben, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit – vagy cookie-t -, a Weblapnak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatása során keletkező adatait a korábbi látogatás adataival, kizárólag a Weboldal tartalma tekintetében.

A Felhasználó képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja a böngészőjében. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni.

A Weboldal a Google Adwords Remarketing szolgáltatásának követő kódjait használja annak érdekében, hogy a Felhasználókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. Ezeket a sütiket – vagy cookie-kat – a Felhasználó letilthatja a Google Hirdetési beállítások kezelőjében, az ott található utasítások szerint.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A Társaság a Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.

A Weblap látogatásával, a fenti adatok megadásával és a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel a Felhasználó kifejezetten hozzájárul

 1. a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint
 2. az adatok Társaság által, a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá
 3. ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználót piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus hirdetéssel, hírlevéllel, különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz (pl. e-mail, SMS vagy MMS) formájában közvetlenül megkeresse.

A feltöltött személyes adatokat a Társaság a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Társaság jogszabályi kötelezettsége. A Felhasználó személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság azokat a cégcsoportjába tartozó kapcsolódó vállalatainak, továbbá megbízható harmadik személyeknek, mint alvállalkozóinak vagy megbízottjainak az Adatkezelés célja bekezdésben meghatározott célok megvalósítása érdekében átadja.

Az Adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása; a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a hirdetések és a Felhasználók közötti kommunikáció Felhasználási Szabályzat szerinti esetleges ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása. A forgalom és a felhasználói szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a Weblap látogatóinak személyre szabott hirdetések ajánlása. Fizetős szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában számla kiállítása, fizetés lebonyolításában való közreműködés.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A Felhasználók az adataik megadásával a megrendelés feladásakor, vagy felhasználói fiók létrehozásakor, vagy megrendelésre történő jelentkezéskor a megfelelő üres rubrika bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.) felkeresse őket. A hozzájárulás az adatmódosítás menüpont alatt bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében az oldalra látogató számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Fogyasztói panaszok

A Társaság ügyfélszolgálata a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos vonalon fogadja, a 06-29-742-104 telefonszámon.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A Felhasználó Weblapra történő látogatásával illetve a Weblap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak adatfeldolgozás céljából a Társaság által igénybe vett alábbi adatfeldolgozók számára történő továbbadásához:

 • Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.
  Levelezési cím: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E
  Iroda: 9400 Sopron, Csengery u. 32-36.
  Továbbított adatok köre: Számlázáshoz szükséges adatok;
 • Magyar POSTA (csomagküldés vagy egyéb levélpostai küldemények)
  Továbbított adatok köre: Kézbesítéshez szükséges adatok;

A Társaság az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Társaság az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését vagy zárolását a Kapcsolat menüpont használatával, az Ügyfélszolgálaton keresztül.

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg.

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A Társaság az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot.

A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.

Az Adatvédelmi szabályzat 2014. október 18. napján lép hatályba.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79395/2014
Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra
hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.